§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży przez Moto Szop Justyna Kieć z siedzibą w Jaworznie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego Moto Szop (zwanego dalej: Sklepem Internetowym).

 

§ 2 Dane kontaktowe

1. Użytkownicy oraz inne osoby mogą kontaktować się z Moto Szop Justyna Kieć za pośrednictwem:

a) adresu do korespondencji: Moto Szop Justyna Kieć, ul. Karola Szymanowskiego 16/8, 43-600 Jaworzno;

b) strony www Sklepu Internetowego: www.moto-szop.pl;

c) adresu poczty elektronicznej: motoszop@o2.pl;

d) numeru telefonu kontaktowego: 784 931 237.

 

§ 3 Definicje

1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - firma kurierska lub Poczta Polska, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta w sposób określony w Regulaminie. Rejestracja jest niezbędna w celu korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

5. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

6. Hasło - ciąg znaków (liter, cyfr lub znaków specjalnych) wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu
do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

7. Klient - każdy podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, może być zawarta Umowa sprzedaży.

8. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Konto Klienta - indywidualny panel każdego Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

10. Koszyk - element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

11. Produkt - towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

14. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający w domenie www.moto-szop.pl.

15. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moto Szop Justyna Kieć z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Karola Szymanowskiego 16/8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6322023989, REGON: 384055160, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

17. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 4 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies,

d) zainstalowany program FlashPlayer.

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", w celu poprawnego funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Sprzedawca oświadcza, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować wszelkie możliwe środki techniczne minimalizujące powyższe zagrożenia.

6. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła do Konta Klienta.

 

§ 5 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta Klienta (bez Rejestracji).

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§ 6 Rejestracja w Sklepie Internetowym

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobligowany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej.

2. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna, aby dokonać Rejestracji.

4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

5. Proces logowania się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, ustanowionych w Formularzu rejestracyjnym.

6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

§ 7 Zasady składania zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

3. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta Klienta. W tym przypadku musi być zarejestrowanym użytkownikiem i składając Zamówienie zalogować się do indywidualnego Konta Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji.

5. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Produkt / Produkty, których wybór potwierdza używając polecenia "Dodaj do Koszyka". Klient po skompletowaniu Zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając polecenie „Składam Zamówienie”. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej kwocie do zapłaty (uwzględniającej ceny wybranych Produktów, koszty Dostawy i inne dodatkowe koszty, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową Sprzedaży).

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu podczas rozmowy telefonicznej wskazuje Sprzedawcy nazwę Produktu i ilość jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności. Klient powinien również wskazać swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Podczas rozmowy telefonicznej Klient jest informowany o łącznej kwocie
do zapłaty (uwzględniającej ceny wybranych Produktów, koszty Dostawy i inne dodatkowe koszty, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową Sprzedaży).

7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazuje w wiadomości do Sprzedawcy nazwę Produktu i ilość jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności. Klient, w wiadomości zwrotnej od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest informowany o łącznej kwocie do zapłaty (uwzględniającej ceny wybranych Produktów, koszty Dostawy i inne dodatkowe koszty, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową Sprzedaży).

8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Powyższa wiadomość zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 8 Płatność

1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/ Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie i usługi kurierskie lub pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, jak również w chwili wyrażenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) płatność kartą płatniczą lub płatność elektroniczna (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) płatność za pobraniem (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

d) płatność przy odbiorze osobistym.

4. Klient, który wybrał formę przedpłaty, jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Klient, który wybrał formę płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6. Klient, który wybrał formę płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, jest zobowiązany dokonać płatności po otrzymaniu informacji o gotowości przesyłki do odbioru, przy jej odbiorze.

 

§ 9 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient może skorzystać z następujących metod Dostawy lub odbioru zamówionych Produktów:

a) przesyłka kurierska;

b) przesyłka kurierska pobraniowa;

c) przesyłka pocztowa;

d) przesyłka pocztowa pobraniowa;

e) odbiór osobisty pod adresem: ul. Karola Szymanowskiego 16/8, 43-600 Jaworzno.

2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach Dostawy, terminem Dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, o gotowości Produktów do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT, obejmującą dostarczane Produkty.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania do Sprzedawcy zamówionych Produktów przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie z Klientem w celu ponownego ustalenia terminu i kosztu Dostawy.

 

§ 10 Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego u Sprzedawcy, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

5. Produkty wadliwe, będące przedmiotem procedury reklamacyjnej, należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację.

 

§ 11 Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.

2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą ujęte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

 

§ 12 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient, będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Konsumenta metody Dostawy innej niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy, podany w § 2 niniejszego Regulaminu, przed upływem tego terminu.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania przez Konsumenta.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została użyta przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów, gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów, gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

 

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR - platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.